Algemene voorwaarden

PIMPAMPARTY, geldig vanaf 01/10/2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURKOFFERS

Artikel 1 - Identificatie Verhuurder
De Verhuurder is:
voor wat betreft artikelen voor verhuur aangeboden door “PIMPAMPARTY”:
De Cronos Groep nv
Veldkant 33a
2550 Kontich
BE 0467 132 994

PimPamPARTY atelier/magazijn:
De Cronos Groep nv
Veldkant 39
2550 Kontich

IBAN : BE89 7360 5961 8385 EUR
BIC : KREDBEBB

Artikel 2 - Draagwijdte

Onderhavige voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de verhuur aan klanten binnen het grondgebied van België. Door plaatsing van zijn Reservatie aanvaardt de klant deze Voorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 3 - Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn incl BTW. Bijkomende verplichte reservatie- of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

De huurprijs van de feestkoffer is verschillend per inhoud:

 • Elfenkoffer aan 139 euro voor 6 kinderen (tot 6 jaar) en 8 euro per extra kind.
 • Prinsessenkoffer aan 139 euro voor 6 kinderen (tot 6 jaar) en 8 euro per extra kind.
 • Piratenkoffer aan 139 euro voor 6 kinderen (tot 7 jaar) en 8 euro per extra kind.
 • Kampioenenkoffer aan 139 euro voor 6 kinderen (tot 6 jaar) en 3 euro per extra kind.
 • Familiefeestkoffer aan 159 euro voor 15 kinderen (4-14 jaar).
 • Sleutelspelkoffer aan 149 euro voor 8 kinderen (7-12 jaar) en 4 euro per extra kind.
 • Detectivekoffer aan 149 euro voor 8 kinderen (9-12 jaar) en 8 euro per extra kind.
 • Modekoffer aan 149 euro voor 8 kinderen (6-12 jaar) en 3 euro per extra kind.

De meeste koffers kunnen uitgebreid worden tot 15 kinderen. Voor grotere aantallen dient u voorafgaand via mail contact op te nemen met de verantwoordelijke van Pim Pam Party.

De feestkoffer dient terug in het bezit te zijn van de organisatie tijdens de werkdag volgend op de gelegenheidsdatum op het adres PimPamPARTY atelier/magazijn, zoals hierboven genoemd. Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 30 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum van 600 €.

Artikel 4 - Aanbod

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de Verhuurder. De Verhuurder is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 – Totstandkoming Verhuurovereenkomst

Een Reservatie kan geplaatst worden via de website of via mail.
Een “Reservatie” is het reserveren van PIMPAMPARTY-themakoffers, met het oog op een afhaling in het atelier/magazijn.

Een “Bestelling” is het online huren van een artikel dat in aanmerking komt voor afhaling. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de huurovereenkomst tot stand. De bestelling van de gehuurde artikelen wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om Bestellingen of Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.
 • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verhuren of te verkopen.
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel.
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod.
 • bij overmacht.

Artikel 6 – Levering en Gebruik

De leveringswijze wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Alhoewel de Verhuurder zich naar best vermogen zal richten naar de afgesproken leveringsdatum zijn de door de Verhuurder opgegeven leveringsdata niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal de Verhuurder onverwijld contact opnemen met de klant, om een nieuwe datum voor te stellen.

Na reservatie en betaling worden de uitnodigingen, 14 dagen, of naar overeenkomst met de klant, voor het feestje bezorgd per mail. Een week voor het feestje wordt de activiteitengids bezorgd per mail.
Indien de koffer binnen de tien dagen voor het feest besteld wordt, wordt afhaling of verzending van de activiteitengids en de uitnodigingen in onderling overleg met de klant afgesproken. Niets uit de activiteitengids mag gekopieerd worden. De activiteitengids wordt na afloop samen met de feestkoffer terugbezorgd.

Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 30 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum van 600 €.

Reservaties worden geleverd in het afhaaladres van de Verhuurder. De klant vindt ze daar op zijn naam en adres terug in het afhaalpunt.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: extreem bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. Artikelen die beschadigd zijn dat ze niet meer kunnen worden verhuurd.

Bij Verhuur van een feestkoffer van Pim Pam Party wordt geen waarborg aangerekend. Na reservering krijgt u van ons een bevestigingsmail. Reservatie is pas definitief vanaf het moment dat een voorschot van 50 euro (wordt per e-mail doorgegeven) van de feestkoffer gestort is op volgend rekeningnummer: De Cronos Groep nv

IBAN : BE89 7360 5961 8385 EUR

BIC : KREDBEBB

Bij schade/verlies van de feestkoffer en/of de inhoud hiervan is de klant verplicht de schade/het verlies te bekostigen. Hiervoor zal in eerste instantie de waarborg worden aangesproken. Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen. De vastgestelde waarde van de koffer bedraagt 600 euro onverminderd de huurprijs van de feestkoffer.

Pim Pam Party feestkoffers en hun inhoud zijn de intellectuele eigendom van de Verhuurder en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden doorverhuurd. Draaiboeken mogen evenmin worden gekopieerd of doorgegeven. Verkleedkostuums mogen niet gewassen worden. Hiervoor zorgt Pim Pam Party. Alle andere materialen uit de feestkoffer en de koffer zelf worden rein en in goede staat terugbezorgd.

Artikel 7 - Verzuim

Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is hij vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur ter vergoeding van de administratieve kost die hiervoor veroorzaakt wordt.

Artikel 8 – Klachten en Verantwoordelijkheid

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

PIMPAMPARTY verhuurt feestkoffers die enkel mogen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De Consument heeft de exclusieve verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat steeds een volwassene aanwezig blijft bij het gebruik van de feestkoffer, ter begeleiding en toezicht over de kinderen en het spel. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eender welk schade/letsel dat zou veroorzaakt worden door gebruik van de verhuurde feestkoffers. De inhoud van de feestkoffers is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Artikel 9 - Verzakingstermijn

Deze bepaling is enkel van toepassing op Reservaties geplaatst door een consument voor wat betreft de huur van feestkoffers. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De bestelling wordt kosteloos geannuleerd, mits schriftelijke kennisgeving aan de Verhuurder, tot 14 dagen na afsluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde bij plaatsen van de reservatie, nadien is de volledige vergoeding verschuldigd als schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

Artikel 10 - Privacy

De Verhuurder verbindt er zich toe de privacy van klanten te respecteren. Alle gegevens van klanten dienen enkel voor intern gebruik. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant ermee in dat zijn naam en adres zichtbaar worden vermeld op zijn reservatie of bestelling.

Artikel 11 – Contact klantenservice

De klantendienst is bereikbaar op het volgend adres: PimPamPARTY atelier/magazijn. Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16 u of na afspraak, uitgezonderd op woensdag.

Artikel 12 - Wijziging voorwaarden

Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop, huur of reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt, en de voorwaarden vermeld op de achterzijde van het aankoop / verhuur bewijs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren op huidige voorwaarden.

Artikel 13 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

AFHAALPUNT :

Pim Pam Party, Veldkant 39, 2550 Kontich
BE 0467.132.994


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x