Algemene voorwaarden

PIMPAMPARTY, geldig vanaf 01/10/2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURKOFFERS
ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP/VERKOOP (zie lager)


Artikel 1 - Identificatie Verhuurder

De Verhuurder is:

a) voor wat betreft artikelen voor verhuur aangeboden door “PIMPAMPARTY”: de Pimpamfactory bvba / Pim Pam Party Molenlei 90 a 2640 Mortsel, btw. BE 0446 963 528

PimPamPARTY atelier / magazijn:  Van Dyckstraat 41 n- 2550 Kontich BNP: BE47 0016 0031 4080 (Bic: GEBABEBB)

Artikel 2 - Draagwijdte

Onderhavige voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de verhuur hetzij verkoop van artikelen uit het assortiment van PIMPAMPARTY en de bijhorende webshop, aan klanten binnen het grondgebied van België. Door plaatsing van zijn Reservatie of Bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.  

Artikel 3 - Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn incl BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

De huurprijs van de feestkoffer is verschillend per inhoud:

101,00 euro voor een kampioenkoffer (kampioenenland) voor 6 kinderen (-6j.). Per kind extra betaalt u 3 euro. 126,00 euro voor de elfenkoffer voor 6 kinderen (-7j.). Per kind extra betaalt u 8 euro. 126,00 euro voor de piratenkoffer voor 6 kinderen (-7j). Per kind extra betaalt u 8 euro. 128,00 euro  voor de kampioenenkoffer (medaillespel) voor 8 kindjes. Per kind extra betaalt u 3 euro. 139 euro voor de kasteelkoffer voor 8 kinderen (+6j). Per kind extra betaalt u 11 euro. 161,00 euro voor de modekoffer voor 8 kinderen (+8j). Per kind extra betaalt u 3 euro. 152,00 euro voor de detectivekoffer voor 8 kinderen (+8j). Per kind extra betaalt u 8 euro.  155,00 euro voor de pimpampretkoffer.  De meeste koffers kunnen uitgebreid worden tot 15 kinderen. Voor grotere aantallen dient u voorafaand via mail contact op te nemen met de verantwoordelijke van Pim Pam Party.
De feestkoffers worden geleverd voor 29,50 euro per rit binnen de provincie Antwerpen. Voor de terugbezorging kan ook onze ophaaldienst ingeschakeld worden voor een hetzelfde bedrag binnen de provincie Antwerpen. De feestkoffer dient terug in het bezit te zijn van de organisatie tijdens de dag volgend op de gelegenheidsdatum op het adres PimPamPARTY atelier / magazijn: Van Dyckstraat 41 2550 Kontich. Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 30 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum van 600 €. Voor leveringen buiten de provincie Antwerpen, wordt een offerte opgemaakt. Artikel 4 - Aanbod
Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de Verhuurder. De Verhuurder is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Artikel 5 – Totstandkoming Verhuurovereenkomst

Een Reservatie kan geplaatst worden per telefoon, fax, internet of elk ander communicatiemiddel dat de Verhuurder ter beschikking stelt van de klant. Een Bestelling kan enkel worden geplaatst via de website.

Een “Reservatie” is het reserveren van PIMPAMPARTY-webshop artikelen, met het oog op een levering in het afhaalpunt, waar het max. 5 dagen beschikbaar wordt gehouden voor de klant. Hij beslist tot huur door volledige betaling van het gehuurde artikel via overschrijving of aan de kassa van het afhaalpunt.

Een “Bestelling” is het online huren van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de huurovereenkomst tot stand. De bestelling van de gehuurde artikelen wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.  

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om Bestellingen of Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant; wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verhuren of te verkopen; bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; bij vaststelling van een ongeldig aanbod; bij overmacht.  

Artikel 6 – Levering en Gebruik

De leveringswijze wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Alhoewel de Verhuurder zich naar best vermogen zal richten naar de afgesproken leveringsdatum zijn de door de Verhuurder opgegeven leveringsdata niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal de Verhuurder onverwijld contact opnemen met de klant, om een nieuwe datum voor te stellen.

Na reservatie en betaling worden de uitnodigingen, 14 dagen, of naar overeenkomst met de klant, voor het feestje bezorgd per mail. Een week voor het feestje wordt de activiteitengids bezorgd per mail. Het is ook mogelijk om deze te laten opsturen via de post. Hiervoor worden de gangbare onkosten en verzendingskosten aangerekend. Indien de koffer binnen de tien dagen voor het feest besteld wordt, wordt afhaling of verzending van de activiteitengids en de uitnodigingen in onderling overleg met de klant afgesproken. Niets uit de activiteitengids mag gekopieerd worden. De activiteitengids wordt na afloop samen met de feestkoffer terugbezorgd.

De feestkoffers worden geleverd voor 29,50 euro in de provincie Antwerpen. Voor de terugbezorging kan ook onze ophaaldienst ingeschakeld worden voor een hetzelfde bedrag de provincie Antwerpen. De feestkoffer dient terug in het bezit te zijn van de organisatie tijdens de dag volgend op de feestdatum op het adres van het PimPamPARTY atelier / magazijn: Van Dyckstraat 41 - 2550 Kontich. Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 30 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum van 600 €.

Reservaties worden geleverd in het afhaaladres van de Verhuurder. De klant vindt ze daar op zijn naam en adres terug in het afhaalpunt.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en gebruik. De chauffeur kan bij levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verhuurder zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:  extreem bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. Artikelen die beschadigd zijn dat ze niet meer kunnen worden verhuurd.

Bij Verhuur van een feestkoffer van Pim Pam Party wordt geen aangerekend. Na reservering krijgt u van ons een bevestigingsmail. Reservatie is pas definitief vanaf het moment dat het volledig verschuldigd bedrag (wordt per e-mail doorgegeven) van de feestkoffer gestort is op rekeningnummer 001-6003140-80.

Bij schade/verlies van de feestkoffer en/of de inhoud hiervan is de klant verplicht de schade/het verlies te bekostigen. Hiervoor zal in eerste instantie de waarborg worden aangesproken. Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen. De vastgestelde waarde van de koffer bedraagt 600 euro onverminderd de huurprijs van de feestkoffer.

Pim Pam Party feestkoffers en hun inhoud zijn de intellectuele eigendom van de Verhuurder en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden doorverhuurd. Draaiboeken mogen evenmin worden gekopieerd of doorgegeven. Verkleedkostuums mogen niet gewassen worden. Hiervoor zorgt Pim Pam Party. Alle andere materialen uit de feestkoffer en de koffer zelf worden rein en in goede staat terugbezorgd.

 

Artikel 7 - Verzuim

Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is hij vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur ter vergoeding van de administratieve kost die hiervoor veroorzaakt wordt.

 

Artikel 8 – Klachten en Verantwoordelijkheid

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

PIMPAMPARTY verhuurt feestkoffers die enkel mogen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De Consument heeft de exclusieve verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat steeds een volwassene aanwezig blijft bij het gebruik van de feestkoffer, ter begeleiding en toezicht over de kinderen en het spel. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eender welk schade/letsel dat zou veroorzaakt worden door gebruik van de verhuurde feestkoffers. De inhoud van de feestkoffers is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

 

Artikel 9 - Verzakingstermijn

Deze bepaling is enkel van toepassing op Reservaties geplaatst door een consument voor wat betreft de huur van feestkoffers. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

De bestelling wordt kosteloos geannuleerd, mits schriftelijke kennisgeving aan de Verhuurder, tot 14 dagen na afsluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde bij plaatsen van de reservatie, nadien is de volledige vergoeding verschuldigd als schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

 

Artikel 10 - Privacy

De Verhuurder verbindt er zich toe de privacy van klanten te respecteren. Alle gegevens van klanten dienen enkel voor intern gebruik. Het privacycharter van PIMPAMPARTY wordt op eenvoudig verzoek toegestuurd en is beschikbaar op het afhaalpunt. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant ermee in dat zijn naam en adres zichtbaar worden vermeld op zijn reservatie of bestelling.

 

Artikel 11 – Contact klantenservice

De klantendienst is bereikbaar op het volgend adres: PimPamPARTY atelier / magazijn: Van Dyckstraat 41 2550 Kontich.  Van maandag tot vrijdag van 9u tot 16 u / na afspraak. Ook afspraken op een avond in nde week of zaterdag zijn mogelijk De winkel heeft 2 vaste openings momenten woensdag en zaterdag van 10u tot 14u. (behalve op feestdafgen)

 

Artikel 12 - Wijziging voorwaarden

 

Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop /huur/ /reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt, en de voorwaarden vermeld op de achterzijde van het aankoop/ verhuur bewijs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren op huidige voorwaarden.

 

Artikel 13 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

AFHAALPUNT :

Pim Pam Party Van Dyckstraat 41 - 2550 Kontich btw. BE 0446 963 528

----------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP/VERKOOP


Artikel 15: Hoe snel ontvang je een bestelling?

In België en Nederland ontvang je je pakje uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van je betaling. Als je voor 16 uur bestelt en via het online betaalplatform betaalt, zorgen wij ervoor dat je pakje binnen de 48h wordt verzonden.  

Artikel 16: Hoe kan je een bestelling ontvangen als je overdag niet thuis bent?

Geen probleem. Je kan bij je bestelling het adres van je buren of van je werk invullen. Gaf je toch je eigen adres in, maar ben je om de een of andere reden niet thuis? Dan zal er een kaartje in je brievenbus steken en kan je je pakket afhalen op het postkantoor.  

Artikel 17: Hoe kan je betalen bij PimPamFACTORY?

Je kan je bestelling bij PimPamFACTORY onmiddelijk online betalen met je kredietkaart Visa/Mastercard, via Paypal of met Bancontact. Tijdens het afrekenen kan je zelf kiezen welke betaalmogelijkheid jou het best past. Betaal je liever niet online, dan kan je het bedrag ook overschrijven op onze bankrekening. Let op, als je betaalt met overschrijving wordt je pakje pas verstuurd wanneer we de betaling hebben ontvangen. Dit kan enkele dagen duren.  

Artikel 18: Kan je een bestelling afhalen bij PimPamFACTORY?

Ja, je kan je bestelling afhalen in ons magazijn in 2550 Kontich – Van Dyckstraat 41 Om organisatorische redenen vragen we je om je bestelling via de site te plaatsen, kies voor optie afhalen in de checkout-procedure, en te betalen. Betalen kan onmiddellijk online of via overschrijving of via bancontact in het magazijn. Uiteraard worden er geen verzendkosten aangerekend. Pas zodra we je betaling hebben ontvangen, wordt je bestelling klaargemaakt en ontvang je per e-mail een bevestiging. Opgelet : betalen bij afhaling is niet mogelijk.

Artikel 19: Kan je een bestelling retourneren?

Conform de wet op de verkoop op afstand heb je het recht om je aankoop te retourneren, zonder opgave van een motief. Retour zenden moet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van je pakket gebeuren. Het artikel dient in originele verpakking en onbeschadigde en ongebruikte toestand te worden teruggestuurd naar :

PimPamFactory BVBA Van Dyckstraat 41  2550 Kontich

Zorg ervoor dat je pakketje voldoende gefrankeerd is en voeg ook een begeleidend briefje bij met je naam, je adres, je bankrekeningnummer en het nummer van je leveringsbon. Na ontvangst van je pakketje stort PimPamFACTORY je aankoopsom zo snel mogelijk terug. Wettelijk moet dit binnen de 30 kalenderdagen gebeurd zijn.

Artikel 20: Kan je een bestelling omruilen?

Liever een ander maatje of kleurtje? Geen probleem. In principe gelden dezelfde regels als bij de retourprocedure. Je hebt 14 kalenderdagen de tijd om je aankoop terug te sturen.

Neem intussen contact op met PimPamFACTORY op info@pimpamparty.be (0032 477 62 65 48)

Het om te ruilen artikel dient in originele verpakking en onbeschadigde en ongebruikte toestand te worden teruggestuurd naar:

PimPamFactory BVBA

Van Dyckstraat 41  2550 Kontich

Zorg ervoor dat je pakketje voldoende gefrankeerd is en voeg ook een begeleidend briefje bij met je naam, je adres en het nummer van je leveringsbon. Na ontvangst van de retourzending stuurt PimPamPARTY zo snel mogelijk het artikel met het juiste maatje of kleurtje naar je toe.

Artikel 21: Waarom betaal je verzendkosten voor het retourneren van een bestelling?

De kosten voor verzending die we op onze website rekenen, zijn daadwerkelijk gemaakte kosten door PimPamFactory BVBA. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, dus ook voor retourneren

Welke producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden?

Voor een aantal producten beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Wettelijk zijn volgende uitzonderingen vastgelegd :

goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden goederen die te snel kunnen bederven of verouderen audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd dagdbladen, tijdschriften en magazines PimPamFACTORY vermeldt steeds op de productpagina indien het product aan deze wettelijke uitzondering voldoet.

Artikel 22: Wanneer kan je een bestelling afhalen?

Je kan je bestelling pas afhalen na afspraak.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x